Academica Förskolan Bäverdalen

En förskola belägen i natursköna Rågsved

Förskolan Bäverdalen är belägen i natursköna Rågsved i Stockholm söderort med närhet till naturreservatet. Bäverdalen har spännande läromiljöer som är anpassade efter barnens intressen. Vi arbetar i små grupper för att varje barn ska få höras och synas i verksamheten.

Reggio Emilia inspirerad pedagogik och arbetssätt

Academica Förskolan Bäverdalen erbjuder en verksamhet med barnet i fokus och med familjär atmosfär. Vi har hög personaltäthet och delar alltid in oss i så små grupper som möjligt för att varje barn ska ha förutsättningar att bli lyssnade på, sedda och ha möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

På förskolan Bäverdalen arbetar vi utifrån läroplanen, Lpfö18, med ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt vilket innebär att vi tar intryck av denna pedagogik när vi omsätter läroplanens mål och riktlinjer i praktiken på förskolan.

Detta innebär bland annat att vi arbetar projektinriktat i mindre grupper och använder oss av pedagogisk dokumentation och digital portfolio (TYRA) för att dokumentera det enskilda barnets lärprocesser.

Hos oss är barnen är delaktiga i sina egna lärprocesser genom reflekterande samtal och barnråd och pedagogerna stöttar och utmanar barnen vidare genom att inta ett utforskande förhållningssätt tillsammans med barnen. Vi arbetar bland annat med färg, form, drama, musik och experiment för att stimulera och utmana barnens lärande och utveckling.

I vårt pedagogiska förhållningssätt utgår vi från att varje barn kommer till oss med erfarenheter och kunskaper som de utifrån sin egna förutsättningar skapar nya kunskaper och färdigheter av i samspel med andra barn och tillsammans med pedagogerna. Vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön och skapar tillsammans med barnen miljöer som inspirerar till lek, lärande och utveckling för varje barn.

Uppdraget i praktiken

På Academica Förskolan Bäverdalen har vi två avdelningar men vi arbetar väldigt nära varandra och alla barn lär känna alla pedagoger från början och stannar kvar i samma välkända och invanda miljö under hela förskoletiden.

Genom att både små och stora barn vistas tillsammans i olika situationer under dagen så bidrar detta till att de små barnen lär sig av de äldre och de äldre barnen lär sig att värna om och ta hänsyn till de mindre. Detta arbetssätt bidrar till att barnen utvecklar sociala och kunskapsmässiga förmågor genom att lära av varandra och stötta varandra med hjälp och vägledning av pedagogerna.

På Academica Förskolan Bäverdalen arbetar vi projektinriktat och då vi delar in oss i olika mindre projektgrupper. Projekt väljs utifrån det som barnen visar att de är intresserade av och vill veta mer om. Pedagogerna utforskar tillsammans med barnen ämnet för projektet och planerar undervisningen utifrån de reflektioner som barn och pedagoger gör kring det aktuella ämnet, med utgångspunkt i läroplanen.

Att ge barnen ett eget val tycker vi är viktigt och därför erbjuder vi barnen att välja att delta i olika pedagogiska aktiviteter varje eftermiddag efter mellanmålet. Dessa aktiviteter är alltid pedagogledda och har ett pedagogiskt syfte tex kan det vara aktiviteter med fokus på drama, experiment, rörelse eller skapande.

Viktigt för oss

För oss är det viktigt att barnen får vara ute mycket och att grundlägga en sund inställning till kost, fysisk aktivitet och hälsa. Detta innebär bl.a. att vi inte serverar någon sötad kost på förskolan, att pedagogerna förespråkar ett hälsosamt leverne och att vi tillsammans med barnen värnar om vår natur och omgivning.

Vi erbjuder barnen fantastiska naturupplevelser då vi har Rågsveds naturreservat precis intill med fårhage, ankdamm och mycket skog och natur. Vi vistas utomhus dagligen och satsar mycket på att erbjuda barnen olika sorters fysisk aktivitet för att utveckla barnens motorik och grundlägga ett positivt förhållningssätt till motion.

Varje vecka går vi ut i skogen för att barnen ska uppleva natur och få möjligheten att ta del av naturfenomen, djur och växter i dess naturliga miljö.  Vi satsar även på att vara en del av en hållbar utveckling genom att vi sopsorterar med barnen, deltar i Håll Sverige Rent varje år och tar vårt ansvar för vår gemensamma miljö

Vi gör regelbundet utflykter till olika parker och parklekar, besöker 4H gårdar, biblioteket, museum, teatrar och andra spännande och lärorika miljöer både i vårt närområde och längre bort som till exempel till Tom Tits Experiment, Skansen och Junibacken.

Vi utgår ifrån att lärande sker med både kropp och knopp. Vi bakar tillsammans med barnen och erbjuder gymnastik och dans regelbundet. För att stötta barnens sociala och empatiska utveckling arbetar vi riktat med bland annat med material som Kompisböckerna och Liten och trygg.

 Förutom den pedagogledda undervisningen använder vi även barnens fria lek som ett redskap i vårt pedagogiska arbete och vi värde sätter leken som ett sätt för barnen att tillsammans med närvarande pedagoger utforska och utveckla sociala relationer, utveckla sin förmåga till samspel och glädje och träna sig i att fungera tillsammans i grupp.

Ett par gånger under terminen ”besöker vi” ett av barnens ursprungsländer i vårt kulturprojekt ”Lilla Resenären”. Det är en mycket uppskattad del av vårt interkulturella arbetssätt.

Anna Maria Stranneheim

Anna Maria Stranneheim

Rektor

Hej!

Mitt namn är Anna Maria Stranneheim och jag är rektor på Academica Förskolan Bäverdalen.

Jag har arbetat inom förskoleverksamhet sedan jag tog min lärarexamen på Stockholms Universitet 2008. Först som förskollärare inom kommunal förskoleverksamhet och de senaste åren som rektor och förskollärare inom Academica koncernen.

Jag delar mitt rektorsuppdrag mellan Academica Förskolan Lokatten i Midsommarkransen och Academica Förskolan Bäverdalen.

Mitt fokus som rektor och pedagog är att göra förskolan trygg, rolig och lärorik och utmanande för alla barn varje dag. Här är barnperspektivet alltid i fokus. Du som förälder ska känna öppenhet och stort engagemang från alla involverade. Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna ditt barn i våra kompetenta pedagogers händer. Med löpande kompetensutveckling och genom dialog med er föräldrar utvecklas och aktualiseras verksamheten hela tiden.

Jag och mitt team hälsar dig och ditt barn välkomna till oss på Academica Förskolan Bäverdalen!

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor