Academica Förskolan Bäverdalen

En förskola belägen i natursköna Rågsved

Förskolan ligger i bottenvåningen på ett flerfamiljshus Rågsved. Förskolans lokaler är rymliga med många rum och vi har en egen förskolegård. Miljön runt förskolan är varierande. Vi har nära till skog, ängar, parker, naturreservat, och parklekar som inspirerar till lek, utveckling och lärande. Verksamheten bedrivs utifrån Stockholms Stads riktlinjer, av Academica Förskolor som är en fristående förskole koncern.

Reggio Emilia inspirerad pedagogik och arbetssätt

På förskolan Bäverdalen arbetar vi utifrån läroplanen, Lpfö18, med ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt vilket innebär att vi tar intryck av denna pedagogik när vi omsätter läroplanens mål och riktlinjer i praktiken på förskolan. Detta innebär bland annat att vi arbetar projektinriktat i mindre grupper och använder oss av pedagogisk dokumentation och portfolio för att dokumentera det enskilda barnets lärprocess.

Hos oss är barnen är delaktiga i sina egna lärprocesser genom reflekterande samtal och barnråd och pedagogerna stöttar och utmanar barnen vidare genom att inta ett utforskande förhållningssätt tillsammans med barnen. Vi arbetar bland annat med skapande, drama, musik, matematiskt tänkande och experiment för att stimulera och utmana barnens lärande och utveckling.

I vårt pedagogiska förhållningssätt utgår vi från att varje barn kommer till oss med erfarenheter och kunskaper som de utifrån sina egna förutsättningar skapar nya kunskaper och färdigheter av i samspel med andra barn och tillsammans med pedagogerna. Vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön och skapar tillsammans med barnen miljöer som inspirerar till lek, lärande och utveckling för varje barn.

Uppdraget i praktiken

Academica Förskolan Bäverdalen erbjuder en verksamhet med barnet i fokus och med en familjär atmosfär. Vi har hög personaltäthet och delar barnen i mindre grupper för att varje barn får förutsättningar att bli lyssnade på, sedda och ha möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

På förskolan Bäverdalen går barn mellan 1-6 år. Vi har två grupper Utforskarna (1-3 år) och Äventyrarna ( 3-6 år) som har ett nära samarbete. Redan från början vid introduktionen lär barnen känna alla pedagoger och det är en stor trygghet för barnen under hela förskoletiden. Vi har ett rikt utbud av material som är lättillgängligt för barnen som uppmuntrar till lek och lärande.  Barnen har tillgång till olika lärandemiljöer som konstruktion, ateljé, fantasirum, rörelserum, vattenrum, mötesplatser för skriftspråket, matematiskt undersökande och digitalisering med olika digitala verktyg.

På Academica Förskolan Bäverdalen arbetar vi projektinriktat i mindre projektgrupper. Projekt väljs utifrån det som barnen visar att de är intresserade av och vill veta mer om. Pedagogerna utforskar tillsammans med barnen ämnet för projektet och planerar undervisningen utifrån de reflektioner som barn och pedagoger gör kring det aktuella ämnet, med utgångspunkt i läroplanen.

Viktigt för oss

Vi besöker ofta olika lekparker i närområdet för att ge barnen nya intryck och upplevelser. Vi gör många utflykter i närområden och även längre bort som till exempel till Tom Tits Experiment, Skansen och Junibacken. Utflykter knyts oftast till pågående projekt.  Varje vecka går vi ut i skogen för att barnen ska uppleva natur och få möjligheten att ta del av naturfenomen, djur och växter i dess naturliga miljö.  Vi satsar även på att vara en del av en hållbar utveckling genom att återvinna, delta i Håll Sverige Rent varje år och tar vårt ansvar för vår gemensamma miljö. Förskolan tar även del av Stockholms rika kulturutbud som museer, utställningar och andra upplevelser samt besöker regelbundet biblioteket.

Vi vistas utomhus dagligen och satsar mycket på att erbjuda barnen olika sorters fysisk aktivitet för att utveckla barnens motorik och grundlägga ett positivt förhållningssätt till motion och hälsa.

Förutom den pedagogledda undervisningen använder vi även barnens lek som ett redskap i vårt pedagogiska arbete. Leken är ett bra sätt för barnen att tillsammans med närvarande pedagoger utforska och utveckla sociala relationer, utveckla sin förmåga till samspel och glädje och träna sig i att fungera tillsammans i grupp.

Förskolan och hemmet

Vi betonar vikten av samverkan med hemmet och den dagliga kontakten med er föräldrar.

Vi välkomnar alla föräldrar att delta i förskolans verksamhet. Förskolan har olika forum där ni föräldrar har möjlighet att bli delaktiga i verksamheten tex. föräldramöten, föräldraråd, utflykter och fester. Under terminen bjuder vi in barnens föräldrar, släkt och vänner till att komma och delta i verksamheten tillsammans med oss på eftermiddagen. Föräldrarna ges möjlighet att prata med pedagogerna och ta del av verksamheten så att samverkan mellan pedagoger och föräldrar stärks.

Interkulturalitet

Vi är en mångkulturell förskola och vi har ett interkulturellt förhållningssätt. Det innebär att olika kulturer samverkar, kompletterar och berikar varandra. Vi har ett internationellt bibliotek på förskolan med böcker på barnens modersmål som vår flerspråkiga personal läser för barnen.  Ett par gånger under terminen arbetar vi med vårt interkulturella projekt ”som vi kallar Lilla resenären där varje barns kulturella, traditionella och språkliga förutsättningar synliggörs. Personalens språkkunskaper används också som stöd i kommunikation med barnen. Vi ser mångfalden på vår förskola som en tillgång i utbildningen.

Moa Olsson

Moa Olsson

Rektor

Hej!

Mitt namn är Moa Olsson och jag arbetar som rektor på förskolan Bäverdalen.

Jag har arbetat som förskollärare sedan våren 2011 och ni möter mig dagligen i verksamheten då jag också arbetar i barngruppen.

Mitt viktigaste uppdrag som rektor är att göra förskolan trygg, lärorik och lustfylld för alla barn på förskolan. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.  Det är viktigt för oss att du som vårdnadshavare känner dig trygg i att lämna ditt barn till våra kompetenta pedagoger och att vi har en öppen och bra samverkan med dig som förälder.

Har ni några frågor, idéer eller synpunkter, kontakta gärna mig.

Moa Olsson, rektor

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor