Asta Dirgelaite

Asta Dirgelaite

Rektor

Hej!

Mitt namn är Asta Dirgelaite och jag är rektor på förskolan Ekgården.

Innan jag blev rektor har jag arbetat som förskollärare i barngruppen i många år.

Som rektor eftersträvar jag hög kvalitet i förskolans verksamhet. Mitt mål är att varje barn ska känna sig trygg och få en bra start i livet.

På förskolan Ekgården får ditt barn uppleva en meningsfull vardag fylld med pedagogiska utmaningar i interaktion med andra barn och pedagoger.

Vi värdesätter samverkan mellan förskola och hemmet för att verka för barnets allsidiga utveckling och vårdnadshavares inflytande och delaktighet.

Vi är en liten förskola så du möter mig i den dagliga verksamheten.

Reggio Emilia- inspirerad pedagogik och arbetssätt

På förskolan Ekgården arbetar vi utifrån läroplanen, Lpfö18, med ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt vilket innebär att vi tar intryck av denna pedagogik när vi omsätter läroplanens mål och riktlinjer i praktiken på förskolan. Detta innebär bland annat att vi arbetar projektinriktat i mindre grupper och använder oss av pedagogisk dokumentation och portfolio för att dokumentera det enskilda barnets lärprocesser.

Hos oss är barnen är delaktiga i sina egna lärprocesser genom reflekterande samtal och barnråd och pedagogerna stöttar och utmanar barnen vidare genom att inta ett utforskande förhållningssätt tillsammans med barnen. Vi arbetar bland annat med färg, form, drama, musik och experiment för att stimulera och utmana barnens lärande och utveckling.

I vårt pedagogiska förhållningssätt utgår vi från att varje barn kommer till oss med erfarenheter och kunskaper som de utifrån sin egna förutsättningar skapar nya kunskaper och färdigheter av i samspel med andra barn och tillsammans med pedagogerna. Vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön och skapar tillsammans med barnen miljöer som inspirerar till lek, lärande och utveckling för varje barn.

Uppdraget i praktiken

Academica Förskolan Ekgården erbjuder en verksamhet med barnet i fokus och med familjär atmosfär. Vi har hög personaltäthet och delar alltid in oss i så små grupper som möjligt för att varje barn får förutsättningar att bli lyssnade på, sedda och ha möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

På Academica Förskolan Ekgården arbetar vi projektinriktat i mindre projektgrupper. Projekt väljs utifrån det som barnen visar att de är intresserade av och vill veta mer om. Pedagogerna utforskar tillsammans med barnen ämnet för projektet och planerar undervisningen utifrån de reflektioner som barn och pedagoger gör kring det aktuella ämnet, med utgångspunkt i läroplanen.

För att barnen på förskolan ska känna sig trygga har vi fasta rutiner på förskolan, såsom morgonsamling, lunch, vila, mellanmål och fruktstund. Planerade undervisningsmoment utifrån pedagogers reflektion utförs dagligen.

På förskolan har vi ett rikt utbud av material som är lättillgängligt för barnen och uppmuntrar till lek och lärande. Barnen har tillgång till olika lärandemiljöer som bygg- och konstruktion, ateljé, metematikrum, mötesplatser för skriftspråket, naturvetenskap och digitalisering med olika digitala verktyg. Under våren har barnen möjligheter att plantera olika växter i rabatterna som finns på förskolans gård och observera processen från frö till växt.

Viktigt för oss

Vi besöker ofta olika lekparker i närområdet för att ge barnen nya intryck och upplevelser. Vi gör många utflykter i närområden och även längre bort som till exempel till Tom Tits Experiment, Skansen och Junibacken. Utflykter knyts oftast till pågående projekt. 

Varje vecka går vi ut i skogen för att barnen ska uppleva natur och få möjligheten att ta del av naturfenomen, djur och växter i dess naturliga miljö.  Vi satsar även på att vara en del av en hållbar utveckling genom att vi sopsorterar med barnen, deltar i Håll Sverige Rent varje år och tar vårt ansvar för vår gemensamma miljö. Vi tar även del av Stockholms rika kulturutbud som museer, utställningar och andra upplevelser samt besöker regelbundet bibliotek.

Vi vistas utomhus dagligen och satsar mycket på att erbjuda barnen olika sorters fysisk aktivitet för att utveckla barnens motorik och grundlägga ett positivt förhållningssätt till motion.

Förutom den pedagogledda undervisningen använder vi även barnens fria lek som ett redskap i vårt pedagogiska arbete och vi värde sätter leken som ett sätt för barnen att tillsammans med närvarande pedagoger utforska och utveckla sociala relationer, utveckla sin förmåga till samspel och glädje och träna sig i att fungera tillsammans i grupp.

Förskolan och hemmet

Vi betonar vikten av samverkan med hemmet och den dagliga kontakten med er vårdnadshavare.

Vi välkomnar alla vårdnadshavare att delta i förskolans verksamhet. Vi har olika forum där vårdnadshavare har möjlighet att bli delaktiga i verksamheten tex. vårdnadshavarmöten, vårdnadshavarråd, utflykter och fester. Under terminen bjuder vi in barnens vårdnadshavare, släkt och vänner till att komma och delta i verksamheten tillsammans med oss på eftermiddagen. Vårdnadshavare ges möjlighet att prata med pedagogerna och ta del av verksamheten så att samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare stärks.

Interkulturalitet

Vi är en mångkulturell förskola och vi har ett interkulturellt förhållningssätt. Det innebär att olika kulturer samverkar, kompletterar och berikar varandra. Vi har ett internationellt bibliotek på förskolan med böcker på barnens modersmål som vår flerspråkiga personal läser för barnen. Personalens språkkunskaper används också som stöd i kommunikation med barnen. Vi ser interkulturaliteten på vår förskola som en tillgång i utbildningen.

Jag och mitt team hälsar dig och ditt barn välkomna till oss på Academica Förskolan Ekgården!

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor