Monika Jermakow

Monika Jermakow

Rektor

Hej!

Mitt namn är Monika Jermakow och jag är rektor på förskolan Jordklotet. Innan dess har jag arbetat som förskollärare i barngruppen i många år.

Mitt mål är att tillsammans med mina kompetenta pedagoger, sträva efter att ge våra barn bästa möjliga förutsättningar att utvecklas som individer genom lek och kreativitet i en trygg och välkomnande miljö. Vi sätter stort värde på samtal om barnets vardag. Som förälder är det viktigt att du känner dig väl bemött med respekt och vänlighet varje dag. Dina synpunkter och idéer är viktiga för oss! Du och ditt barn är alltid hjärtligt välkomna till oss på Jordklotet!

Reggio Emilia inspirerad pedagogik och arbetssätt

På förskolan Jordklotet arbetar vi utifrån läroplanen, Lpfö18, med ett Reggio Emilia inspirerat

arbetssätt vilket innebär att vi tar intryck av denna pedagogik när vi omsätter läroplanens mål och riktlinjer i praktiken på förskolan.

Detta innebär bland annat att vi arbetar projektinriktat i mindre grupper och använder oss av pedagogisk dokumentation och portfolio för att dokumentera det enskilda barnets lärprocesser.

Hos oss är barnen är delaktiga i sina egna lärprocesser genom reflekterande samtal och barnråd och pedagogerna stöttar och utmanar barnen vidare genom att inta ett utforskande förhållningssätt tillsammans med barnen. Vi arbetar bland annat med färg, form, drama, musik och experiment för att stimulera och utmana barnens lärande och utveckling.

I vårt pedagogiska förhållningssätt utgår vi från att varje barn kommer till oss med erfarenheter och kunskaper som de utifrån sin egna förutsättningar skapar nya kunskaper och färdigheter av i samspel med andra barn och tillsammans med pedagogerna. Vi lägger stor vikt vid den pedagogiska miljön och skapar tillsammans med barnen miljöer som inspirerar till lek, lärande och utveckling för varje barn.

Uppdraget i praktiken 

Academica Förskolan Jordklotet erbjuder en verksamhet med barnet i fokus och med familjär atmosfär. Vi har hög personaltäthet och delar alltid in oss i så små grupper som möjligt för att varje barn ska ha förutsättningar att bli lyssnade på, sedda och ha möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

På Academica Förskolan Jordklotet har vi två avdelningar men vi arbetar väldigt nära varandra och alla barn lär känna alla pedagoger från början. Miljö hos oss är i ständig utveckling och förändras utifrån vad barnen är intresserade av. Materialet är synligt och tillgängligt vilket gör att barnen själva kan välja vad de vill plocka fram. Vi pedagoger är medupptäckare och hjälper barnen att se möjligheter bakom materialet. I våra mötesplatser får varje barn möjlighet att växa och lära i samspel med andra barn och pedagoger.

På Academica Förskolan Jordklotet arbetar vi projektinriktat och då vi delar in oss i olika mindre projektgrupper. Projekt väljs utifrån det som barnen visar att de är intresserade av och vill veta mer om. Pedagogerna utforskar tillsammans med barnen ämnet för projektet och planerar undervisningen utifrån de reflektioner som barn och pedagoger gör kring det aktuella ämnet, med utgångspunkt i läroplanen. Att ge barnen ett eget val tycker vi är viktigt och därför erbjuder vi barnen att välja att delta i olika pedagogiska aktiviteter varje eftermiddag efter mellanmålet. Dessa aktiviteter är alltid pedagogledda och har ett pedagogiskt syfte tex kan det vara aktiviteter med fokus på drama, experiment, rörelse eller skapande.

Viktigt för oss

Vi besöker ofta olika lekparker i närområdet för att ge barnen nya intryck och upplevelser. Vi gör många utflykter i närområden och även längre bort som till exempel till Tom Tits Experiment, Skansen och Junibacken. Utflykter knyts oftast till pågående projekt.   Varje vecka går vi ut i skogen för att barnen ska uppleva natur och få möjligheten att ta del av naturfenomen, djur och växter i dess naturliga miljö.  Vi satsar även på att vara en del av en hållbar utveckling genom att vi sopsorterar med barnen, deltar i Håll Sverige Rent varje år och tar vårt ansvar för vår gemensamma miljö. Vi tar även del av Stockholms rika kulturutbud som museer, utställningar och andra upplevelser samt besöker regelbundet bibliotek.

Vi vistas utomhus dagligen och satsar mycket på att erbjuda barnen olika sorters fysisk aktivitet för att utveckla barnens motorik och grundlägga ett positivt förhållningssätt till motion.

Förutom den pedagogledda undervisningen använder vi även barnens fria lek som ett redskap i vårt pedagogiska arbete och vi värde sätter leken som ett sätt för barnen att tillsammans med närvarande pedagoger utforska och utveckla sociala relationer, utveckla sin förmåga till samspel och glädje och träna sig i att fungera tillsammans i grupp.

Ett par gånger under terminen ”besöker vi” ett av barnens ursprungsländer i vårt kulturprojekt ”Lilla Resenären”. Det är en mycket uppskattad del av vårt interkulturella arbetssätt.

Förskolan och hemmet

Vi betonar vikten av samverkan med hemmet och den dagliga kontakten med er föräldrar.

Vi välkomnar alla föräldrar att delta i förskolans verksamhet. Vi har olika forum där föräldrar har möjlighet att bli delaktiga i verksamheten tex. föräldramöten, föräldraråd, utflykter och fester. Under terminen bjuder vi in barnens föräldrar, släkt och vänner till att komma och delta i verksamheten tillsammans med oss på eftermiddagen. Föräldrarna ges möjlighet att prata med pedagogerna och ta del av verksamheten så att samverkan mellan pedagoger och föräldrar stärks.

Interkulturalitet

Vi är en mångkulturell förskola och vi har ett interkulturellt förhållningssätt. Det innebär att olika kulturer samverkar, kompletterar och berikar varandra. Vi har ett internationellt bibliotek på förskolan med böcker på barnens modersmål som vår flerspråkiga personal läser för barnen. Personalens språkkunskaper används också som stöd i kommunikation med barnen. Vi ser interkulturaliteten på vår förskola som en tillgång i utbildningen.

Jag och mitt team hälsar dig och ditt barn välkomna till oss på Academica Förskolan Jordklotet!

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor