Academica Förskolan Örnbacken

En förskola belägen i natursköna Örnsberg

Academica Förskolan Örnbacken – en lagom stor förskola i natursköna Örnsberg!

Förskolan ligger vacker belägen högst uppe på Örnbacken i ett lugnt och trafikfritt område med omedelbar närhet till både parker och naturområden i hela Hägersten med omnejd.

Våra nyrenoverade och fina förskolelokaler inbjuder till många olika sorters aktiviteter utifrån vårt Reggio Emilia inspirerade arbetssätt. Vi har bland annat en stor, ljus ateljé för kreativt skapande, rum för bygg och konstruktion, vattenlek, rörelse, bibliotek och digitalt skapade. I vår genomtänkta pedagogiska miljö finns dessutom stora möjligheter för barnens egen lek och kreativitet.

Reggio Emilia inspirerad pedagogik och arbetssätt

Academica Förskolan Örnbacken erbjuder en verksamhet med barnet i fokus och med familjär atmosfär. Vi har hög personaltäthet och delar alltid in oss i så små grupper som möjligt för att varje barn får förutsättningar att bli lyssnade på, sedda och ha möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten.

Vi arbetar utifrån läroplanen, Lpfö18, med ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt vilket innebär att vi tar intryck av denna pedagogik när vi omsätter läroplanens mål och riktlinjer i praktiken på förskolan. Detta innebär bland annat att vi arbetar projektinriktat i mindre grupper och använder oss av pedagogisk dokumentation och digital portfolio (TYRA) för att dokumentera det enskilda barnets lärprocesser.

Hos oss är barnen är delaktiga i sina egna lärprocesser genom reflekterande samtal och barnråd och pedagogerna stöttar och utmanar barnen vidare genom att inta ett utforskande förhållningssätt tillsammans med barnen. Vi lägger mycket fokus på estetiska uttryckssätt som färg, form, drama, musik och experiment för att stimulera och utmana barnens lärande och utveckling.

För oss är den pedagogiska miljön väldigt viktig och pedagogerna skapar tillsammans med barnen miljöer som inspirerar till lek, lärande och utveckling. Vi erbjuder trygga och spännande lärmiljöer som förändras efter barnens intressen och arbetar mycket i små grupper för att varje barn ska få höras och synas i verksamheten.  Vårt pedagogiska material finns på barnens nivå så att de själva kan ta för sig av tex skapande material, böcker, bygg och konstruktion material mm.

Uppdraget i praktiken

På Academica Förskolan Örnbacken får barnen den lagom stora, trygga förskolan där alla barn känner alla pedagoger från början och stannar kvar i den välkända och invanda miljön under hela förskoletiden. Genom att både små och stora barn vistas tillsammans i olika situationer under dagen så bidrar detta till att de små barnen lär sig av de äldre och de äldre barnen lär sig att värna om och ta hänsyn till de mindre. Detta arbetssätt bidrar till att barnen utvecklar sociala och kunskapsmässiga förmågor genom att lära av varandra och stötta varandra med hjälp och vägledning av pedagogerna.

Vi arbetar projektinriktat i mindre projektgrupper. Projekt väljs utifrån det som barnen visar att de är intresserade av och vill veta mer om. Vi utgår ifrån att lärande sker med både kropp och knopp. Vi åker till exempel till badhuset med våra äldsta barn 2 gånger i månaden, vi bakar tillsammans med barnen och erbjuder både gymnastik och dans regelbundet. För att stötta barnens sociala och empatiska utveckling arbetar vi riktat med bland annat med material och böcker som Kompisböckerna och Liten och trygg.

Vi värnar om att barnen ska utveckla demokratiska värderingar och att erbjuda barnen egna val och självbestämmande tycker vi är viktigt. Därför erbjuder vi barnen att välja mellan olika pedagogiska aktiviteter på eftermiddagarna efter mellanmålet. Dessa aktiviteter är alltid pedagogledda och har ett pedagogiskt syfte tex kan det vara aktiviteter med fokus på drama, experiment, rörelse eller skapande.

Viktigt för oss

För oss är det viktigt att barnen får vara ute mycket och att grundlägga en sund inställning till kost, fysisk aktivitet och hälsa. Detta innebär bl.a. att vi inte serverar någon sötad kost på förskolan, att pedagogerna förespråkar ett hälsosamt leverne och att vi tillsammans med barnen värnar om vår natur och omgivning.

Vi satsar mycket på att erbjuda barnen olika sorters fysisk aktivitet för att utveckla barnens motorik och grundlägga ett positivt förhållningssätt till motion. Vi vistas ute i naturen och i närområdet varje dag under hela året, då vi tror på att ge barnen positiva naturupplevelse och att få möjlighet att utforska naturen och närliggande omgivningar tillsammans med medforskande och aktiva pedagoger.

Vi gör regelbundet utflykter till olika naturmiljöer, parker, parklekar, besöker 4H gårdar, biblioteket, museum, teatrar och andra spännande och lärorika miljöer både i vårt närområde och längre bort från förskolan, till exempel besöker vi tillsammans med våra äldre barn Tom Tits Experiment, Skansen och Mulle Meck parken varje läsår.    

Vi satsar även på att vara en del av en hållbar utveckling genom att vi källsorterar med barnen och deltar i Håll Sverige Rent varje år. Våra äldsta barn deltar i Skansens hållbarhetssatsning Kapten Reko varje vår och alla på förskolan skapar tillsammans med barnen ett gemensamt förhållningssätt för att ta ansvar för vår gemensamma miljö.

Ett par gånger under terminen gör vi studiebesök i något av barnens kulturella och nationella ursprung   i vårt kulturprojekt ”Lilla Resenären”. Det är en mycket uppskattad del av vårt interkulturella arbetssätt för att belysa alla barns kulturella härkomst. 

Förutom den pedagogledda undervisningen använder vi även barnens fria lek som ett redskap i vårt pedagogiska arbete och vi värde sätter leken som ett sätt för barnen att tillsammans med närvarande pedagoger utforska och utveckla sociala relationer, utveckla sin förmåga till samspel och glädje och träna sig i att fungera tillsammans i grupp.

Anna Maria Stranneheim

Rektor

Hej!

Mitt namn är Anna Maria Stranneheim och jag är rektor på Academica Förskolan Örnbacken.

Jag har arbetat inom förskoleverksamhet sedan jag tog min lärarexamen på Stockholms Universitet 2008. Först som förskollärare inom kommunal förskoleverksamhet och de senaste åren som rektor och förskollärare inom Academica koncernen.

Mitt fokus som rektor och pedagog är att göra förskolan trygg, rolig och lärorik och utmanande för alla barn varje dag. Här är barnperspektivet alltid i fokus. Du som förälder ska känna öppenhet och stort engagemang från alla involverade. Vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna ditt barn i våra kompetenta pedagogers händer. Med löpande kompetensutveckling och genom dialog med er föräldrar utvecklas och aktualiseras verksamheten hela tiden.

Jag och mitt team hälsar dig och ditt barn välkomna till oss på Academica Förskolan Örnbacken!

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor