Rutiner för klagomålshantering

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall varje huvudman ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål om utbildningen. Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan, vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att utveckla och förbättra vår verksamhet.

Du har alltid rätt att framföra dina klagomål anonymt till oss. Det finns en brevlåda på varje förskola där du som vill kan lämna dina synpunkter eller klagomål. Om vi får in ett anonymt klagomål eller en anonym synpunkt behandlar vi denna enligt samma procedur som icke-anonyma klagomål/synpunkter.

På det här sättet kan vi:

 • Stärka inflytandet för dig som vårdnadshavare
 • Hålla en öppen dialog med föräldrar och vårdnadshavare
 • Se till att eventuella brister åtgärdas så snabbt som möjligt
 • Se till att dina synpunkter tas emot och får respons

Vem framför jag mina klagomål till?

Vi uppmuntrar till att synpunkter eller klagomål tas upp direkt med pedagogerna på plats.  Alla synpunkter på verksamhet och/eller personal hanteras i enlighet med nedan beskrivna steg:

Steg 1

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning så framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Pedagogerna för alltid dialog med rektor om inkomna klagomål eller synpunkter.

Steg 2

Om ditt missnöje kvarstår efter samtal med pedagogerna så ber vi dig vända dig till rektor med ditt klagomål. Rektor utreder då vidare orsaken till att klagomålet kvarstår. Huvudmannen informeras om den fortsatta utredningen.

Steg 3

Om du efter kontakt med rektor fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med huvudman och framför ditt klagomål eller din synpunkt.  Huvudman tillsammans med rektor utreder då orsaken till att klagomålet fortfarande kvarstår.

Vad händer sedan med klagomålet sedan det lämnats in?

Alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp av pedagogerna och rektor samt i förekommande fall av huvudman. När ett klagomål kommer in till huvudman genomför denne en opartisk utredning effektivt och skyndsamt i samarbete med den berörda rektorn.

Läs mer om klagomålshanterning på skolverkets hemsida.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Ditt telefonnummer

  Vilken förskola gäller dina synpunkter? (obligatoriskt)

  Ditt meddelande

  Våra förskolor är i topp!

  I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

  RecensionerKöanmälan

  %

  av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

  %

  av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor