Rutiner för klagomålshantering

I skollagen 4 kap. 8§ står det att: ”huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.”

Det är huvudman som har det yttersta ansvaret för klagomålshanteringen.

Som vårdnadshavare är du välkommen att framföra dina klagomål eller synpunkter muntligt eller skriftligt. I första hand ska du vända dig med ditt klagomål/synpunkt till pedagogerna på förskolan. Om du vill lämna ett skriftligt klagomål anonymt finns det möjlighet att lämna det i förskolans brevlåda. Om vi får in ett anonymt klagomål eller en anonym synpunkt behandlar vi denna enligt samma procedur som icke-anonyma klagomål/synpunkter.

Du kan också maila dina synpunkter till rektor på din förskola eller till huvudman för Academica förskolor. Mailadressen till respektive förskolas rektor finns på Tyra.

Mailadress till huvudman: info@academicaforskolor.se

Syftet med rutinerna för klagomålshantering är att:

 • Stärka inflytandet för dig som vårdnadshavare
 • Främja en öppen dialog mellan vårdnadshavare och pedagoger
 • Se till att eventuella brister åtgärdas så snabbt som möjligt
 • Se till att dina synpunkter beaktas så skyndsamt som möjligt och att du får återkoppling
 • Utveckla verksamhetens kvalité.

Vem framför jag mina klagomål till?

Vi uppmuntrar till att synpunkter eller klagomål tas upp direkt med pedagogerna på plats.  Alla synpunkter på verksamhet och/eller personal hanteras i enlighet med nedan beskrivna steg:

Steg 1

Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i ditt barns utbildning så framför du det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. Pedagogerna för alltid dialog med rektor om inkomna klagomål eller synpunkter. Rektor rapporterar inkomna klagomål på utbildningen till huvudman. Vårdnadshavarna får återkoppling, vilket till exempel innebär tidig respons på att klagomålet har tagits emot.

Steg 2

Om ditt missnöje kvarstår efter samtal med pedagogerna så ber vi dig vända dig till rektor med ditt klagomål. Rektor utreder då vidare orsaken till att klagomålet kvarstår. Huvudmannen informeras om den fortsatta utredningen.

För att kunna följa upp och åtgärda bristerna på ett systematiskt sätt analyserar rektorn tillsammans med förskolans personal det inkomna klagomålet. Analysen kan ge en tydlig bild av vilka åtgärder som behöver genomföras på kort och lång sikt. Utifrån kartläggningen av klagomålet och åtgärderna författar rektor en utredning som mejlas till huvudman för kännedom.

Steg 3

Om du efter kontakt med rektor fortfarande har klagomål eller synpunkter så tar du kontakt med huvudman och framför ditt klagomål eller din synpunkt.  Huvudman tillsammans med rektor utreder då orsaken till att klagomålet fortfarande kvarstår.

Vad händer med klagomålet efter att det lämnats in?

Alla klagomål utreds, dokumenteras och följs upp av pedagogerna och rektor samt huvudman. Alla klagomål som lämnas på utbildningen rapporterar rektor till huvudmannen. När ett klagomål kommer in till huvudman genomför hen en opartisk utredning effektivt och skyndsamt i samarbete med den berörda rektorn.

Utredningen består av fyra delar:

 • kartläggning,
 • analys
 • förslag till åtgärder på kort och på lång sikt för att komma till rätta med eventuella brister
 • uppföljning – hur har klagomålet hanterats, vad behöver vi förbättra till nästa gång

Alla som berörs av klagomålet får komma till tals och utredningen ska dokumenteras och samtliga får även återkoppling gällande klagomålshanteringen.

Huvudmannen stödjer rektors systematiska kvalitetsarbete och följer upp förskolans klagomålshantering.

Klagomålshanteringen utgör en viktig informationskälla för huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Den utgör också ett viktigt underlag för huvudmannens arbete med utbildningens främjande och förebyggande uppdrag. För att kunna åtgärda klagomålen på ett systematiskt sätt är det nödvändigt att huvudmannen analyserar, följer upp och utvärderar underlaget i sitt kvalitetsarbete.

Förebyggande arbete

Pedagoger på förskolan behöver vara uppmärksamma på synpunkter som framkommer under den dagliga kontakten med vårdnadshavarna, vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Genom att ta tillvara och föra en dialog om synpunkter blir det möjligt att förebygga klagomål.

Reviderad och fastställd av ledningen 30/9 2021,18/11 2021,10/3 2023

Läs mer om klagomålshanterning på skolverkets hemsida.

  Ditt namn (obligatoriskt)

  Din e-post (obligatoriskt)

  Ditt telefonnummer

  Vilken förskola gäller dina synpunkter? (obligatoriskt)

  Ditt meddelande

  Våra förskolor är i topp!

  I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

  RecensionerKöanmälan

  %

  av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

  %

  av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor