Samverkan med hemmet 

Din roll som vårdnadshavare är mycket viktig. Samarbetet mellan förskolan och hemmet är en av grundpelarna för att barnets bästa ska kunna tillgodoses. Vi strävar efter att alltid ha ett gott samarbete med dig som vårdnadshavare och att skapa förutsättningar för att du aktivt ska ha möjligheter att vara delaktig och kunna påverka verksamhetens utformning och innehåll. Vi har olika forum för det t. ex:

  • Tyra
  • Interna enkäter
  • Utvecklingssamtal
  • Föräldramöte
  • Föräldraråd
  • Dagliga kontakter vid lämning och hämtning
  • Utflykter och fester
  • Deltagande i projekt

Positiva synpunkter och klagomål

Vi tar emot alla synpunkter och klagomål som en möjlighet att förbättra vår verksamhet, något som vi ständigt strävar efter. Vi vill gärna höra även dina positiva synpunkter. Det är mycket värdefullt för oss att också veta vad du tycker att vi gör bra.

På det här sättet kan vi stärka inflytandet för dig som vårdnadshavare, hålla en öppen dialog med dig och se till att eventuella brister åtgärdas så snabbt som möjligt och att dina synpunkter tas emot och att du får respons.

På vår förskola vill vi uppmuntra till att synpunkter eller klagomål på verksamheten eller dess personal tas upp direkt med den det berör. Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras av rektorn, huvudmannen och/eller Utbildningsförvaltningen. Vi på Academica hanterar klagomålet så snabbt som möjligt

Introduktionsperioden

Introduktionen syftar till att både barn och vårdnadshavare får möjlighet att bli delaktiga i verksamheten och bli trygga med förskolan. För barnet innebär detta att få möjlighet att börja lära känna pedagogerna, och i sin egen takt få bli nyfiken på verksamheten och de andra barnen. Vår föräldraaktiva introduktion syftar till att ni vårdnadshavare får inblick i verksamheten och i hur en typisk dag på förskolan kan se ut samtidigt som ni fortfarande är ert barns trygghet i den nya omgivningen. Här lägger vi gemensamt grunden för vårt viktiga samarbete mellan hem och förskola.

Den föräldraaktiva introduktionsperioden pågår under tre dagar sedan gör pedagogen en bedömning tillsammans med vårdnadshavare om hur de närmaste dagarna ska läggas upp. Alla barn har olika behov och ibland kan introduktionen därför ta längre tid eller avslutas tidigare än vad vi tänkt från början. Vår utgångspunkt på förskolan är alltid att vi ska vara lyhörda för varje enskilt barns behov. Som förälder är det bra att avsätta två veckor, även om det senare visar sig ta kortare tid för barnet att vänja sig vid förskolan.

Vårdnadshavares och pedagogens roll vid introduktionsperioden

Som vårdnadshavare följer du under introduktionen ditt barn genom verksamhetens vanliga aktiviteter såsom lek, måltid, vila, påklädning och blöjbyte/toalett. På så sätt får vi på förskolan ta del av viktiga kunskaper om era barn, och genom att se hur du/ni hjälper, tröstar, leker och pratar blir det lättare för oss att förstå hur vi kan möta era barn på bästa sätt.

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor