KVALITETSARBETE 

Styrdokument

Våra förskolor arbetar utifrån följande styrdokument:

 • Läroplan för förskolan, Lpfö 18
 • Skollagen
 • Barnkonventionen och barnens rättigheter
 • FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
 • Barn – och elevskyddslagen
 • Socialtjänstlagen
 • Stockholms stads – Förskoleprogram
 • Kvalitetsindikator och BRUK
 • Plan mot diskriminering och kränkande behandling
 • Skolverkets allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete
 • Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan
 • Miljöförvaltningens och hälsovårdsnämndens regelverk

Systematiskt kvalitetsarbete

Vi arbetar i enlighet med läroplanen för att kontinuerligt och systematiskt planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.

Utifrån de utvärderingar som vi gör identifierar vi vilka utvecklingsområden som finns i verksamheten. Därifrån fattar vi beslut om hur vi ska arbeta för att öka måluppfyllelsen i verksamheten. Vi använder även Stockholm stads kvalitetsindikator som verktyg för vårt systematiska kvalitetsarbete.

Kvalitetssäkring (utbildningsförvaltningens inspektioner samt brukarenkäter)

Vi strävar efter att du som förälder ska känna dig delaktig i ditt barns vardag på förskolan och för oss är föräldrainflytande mycket viktigt. Därför bjuder vi regelbundet in till föräldramöten och föräldraforum och välkomnar dina synpunkter och tankar kring vår verksamhet. Dessa är värdefulla för oss och ligger till grund för vårt utvecklingsarbete och systematiska kvalitetsarbete.

En viktig del i vårt arbete är de enkäter som du som vårdnadshavare besvarar två gånger per år. Dels brukarundersökningen som Stockholm Stad skickar ut och dels den interna enkätundersökning som förskolorna delar ut till vårdnadshavare varje år. Frågorna handlar om hur du som förälder upplever hur förskolans verksamhet skapar förutsättningar för ditt barns trivsel, lärande och kontakten mellan förskola och hem.

Utbildningsförvaltningen inspekterar och följer upp de fristående förskolornas verksamhet kontinuerligt och för att säkerställa att verksamheterna följer skollagen, läroplanen och riktlinjerna för fristående förskolor. Vill du som vårdnadshavare ta del av utbildningsförvaltningens inspektionsrapporter är dessa offentliga handlingar som finns att tillgå på våra förskolor eller hos utbildningsförvaltningen.

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor