Vårt digitala arbetssätt 

Förskolans digitalisering handlar om att förändra arbetssätt och metoder för att höja kvaliteten och öka effektiviteten i förskolans verksamhet (Skolverket 2017-10-24).

En fördel med att använda lärplattan (Ipad) i verksamheten är att undervisningen kan individualiseras och effektiviseras med hjälp av lärplattan. Inlärning och utveckling kan underlättas av att olika inlärningsstrategier används med hjälp av lärplattan, till exempel kan lärplattan användas både för auditiv, taktil/kinestetisk och visuell undervisning. Det är pedagogernas uppgift att utifrån sin kompetens om varje barns utveckling och lärande välja vilken strategi som passar i det aktuella undervisningssammanhanget.

På våra förskolor har varje arbetslag en egen lärplatta som används som ett verktyg för att dokumentera projekt och barnens lärprocesser men även för reflektion och pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen. Med hjälp av lärplattan lägger pedagogerna upp bilder och text kopplade till projekt och verksamheten på förskolans digitala lärplattform TYRA.

Pedagogens roll är att leda och vara en aktiv medforskare med barnen i arbetet med digitala verktyg där kreativa appar ger barnen möjlighet att producera sitt eget material. I samverkan med andra barn och tillsammans med pedagogen blir lärplattan en del i barnens erövrande av sin omvärld och gör barnen till medskapare i den digitala världen.

Pedagogerna reflekterar tillsammans med barnen kring aktiviteterna i tex projekt genom lärplattans bild-, film- och ljudappar som barnen sedan kan använda för att skapa eget digitalt material. 

På våra förskolor får alla barn tillgång till samtliga digitala verktyg så som lärplatta, projektor, ljusbord och programmeringsrobotar mm tillsammans med ansvarsfulla pedagoger.

Vår digitala lärplattform – följ ditt barns lärande digitalt

I våra verksamheter använder vi oss av det digitala verktyget TYRA. Det är en app som förenklar kommunikationen mellan hemmet och förskolan. I Tyra -appen kan vårdnadshavare få information kring allt som sker i verksamheten och även ta del av förskolan viktiga dokument och datum för olika händelser tex föräldramöten och utflykter. Med hjälp av Tyra hanterar pedagogerna barnens närvaro, frånvaroanmälningar och meddelanden från föräldrar.

Tyra används även till att skapa varje barns digitala portfolio som alltid är tillgänglig för vårdnadshavarna och på bloggen kan alla vårdnadshavare under terminerna få inblickar i barnens vardag på förskolan.

Länk till Tyras hemsida

GDPR

Tyra är helt anpassat till den nya dataskyddsförordningen som trädde i kraft den 25 maj 2018. Detta innebär att data som laddas upp på Tyra ägs av förskolan. Mellan förskolan och företaget som äger Tyra, Bayou AB skapas det ett personbiträdesavtal som definierar hur datan hanteras, var den sparas och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan dessa två aktörer.

På våra förskolor arbetar vi aktivt utifrån den nya dataskyddsförordningen vilket innebär att vi alltid efterfrågar samtycke från vårdnadshavare innan vi använder bilder och filmer från verksamheten i olika sammanhang som tex publicering på hemsidan, i information till vårdnadshavare och i vår lärplattform Tyra. Detta innebär även att alla personuppgifter och allt material relaterat till en specifik individ raderas när personen slutar hos oss.

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor