VÄRDEGRUNDSARBETE

 

Värden som genomsyrar våra verksamheter:

 • Varje barn är unikt
 • Vi utgår ifrån alla människors lika värde och tolererar ingen diskriminering eller kränkande behandling i vår verksamhet
 • Barnen har rätt att ha inflytande över och vara delaktiga i utformningen av utbildningen
 • I våra verksamheter ska barnen möta engagerade och aktiva pedagoger som ser varje barn
 • Hos oss ska varje barn uppmuntras till att utveckla tilltro till den egna förmågan och att agera utifrån demokratiska principer
 • Våra förskolor är en plats där demokratiska värden grundläggs hos varje barn
 • Vi ser våra olikheter är en tillgång.
 • Varje barn ska känna sig trygg på förskolan
 • Alla barn och vuxna har lika värde och ska känna sig respekterade och lyssnade på
 • Alla barn är kompetenta individer.
 • Våra verksamheter grundar sig i barnkonventionens skrivelser om barnets grundläggande rättigheter och är en del av de styrdokument som genomsyrar vårt förhållningssätt till barnen och pedagogiken

Integritetspolicy

På våra förskolor har vi valt att följa kampanjen Förskolebrevet som förs inom den idéella föreningen Treskablinoll. Vi använder oss av materialet Liten och trygg från Brottsoffermyndigheten i vårt arbete med barnens integritet och empatiutveckling på förskolan. I våra verksamheter skriver varje anställd under en försäkran om att respektera varje barns rätt till sin integritet. Syftet är att skapa en miljö för barnen som stärker barnens insikt till sin egen rätt till integritet gentemot såväl barn som vuxna.

Trygghet och säkerhet

Varje vårdnadshavare ska kunna känna sig trygg med att lämna sitt barn i våra verksamheter.

Vi arbetar systematiskt med barnsäkerheten på våra förskolor. Varje år görs en barnsäkerhetsrond utifrån Stockholms Stads checklista för egenkontroll som också följs upp och åtgärdas kontinuerligt. Vi ser fortlöpande över våra pedagogiska miljöer med barnsäkerheten i fokus och arbetar aktivt för att minimera risken för olyckor på våra förskolor. Samtliga anställda genomgår kurser i HLR, livräddning och brandskydd vartannat år.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling är alltid ett levande verktyg i verksamheten som vi upprättar och utvärderar varje år i samråd med hela arbetslaget och med vårdnadshavare. Vi arbetar med Aktiva Åtgärder som ett redskap för att förebygga diskriminering och kränkande behandling.

Förskolans värdegrund ligger i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på: människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen, solidaritet mellan människor.

Vi strävar efter att varje barn ska känna sig trygga, kunna påverka sin egen situation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla demokratiskt och kritiskt tänkande.

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor