pedagogik och undervisning 

Vår pedagogik och arbetssätt

Vi arbetar med att konkretisera läroplanens alla mål genom en Reggio Emilia inspirerad pedagogik och arbetssätt. De mest framträdande faktorerna från det Reggio Emilia inspirerade arbetssätt som präglar vår verksamhet är:

 • Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens intresse och nyfikenhet
 • Vi använder oss av portfolio för att dokumentera barnens utveckling
 • Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att fånga lärprocesser
 • Barnen är delaktiga i och görs medvetna om sina egna lärprocesser
 • Pedagogerna intar ett utforskande förhållningssätt tillsammans med barnen    
 • Vi utgår ifrån att inlärning sker med alla sinnen
 • Vi lägger stor vikt vid betydelsen av den pedagogiska miljön och vad den signalerar och inbjuder till (miljön som den tredje pedagogen)
 • Barnen utmanas och lär av varandra – barnen stöttar varandras lärande med hjälp av pedagogerna
 • Olikhet som ett viktigt värde (detta finns också i vår vision)
 • Allas lika värde (detta präglar också läroplanen) i ett demokratiskt samhälle
 • De hundra språken – barnen utmanas att uttrycka sig i kreativa och estetiska sammanhang

Vi stödjer barnen i deras kunskapssökande med hjälp av ett projektinriktat arbetssätt där barnens intresse styr riktningen. Under projektets gång kommer barnens upplevelser och erfarenheter till olika uttryck. Våra engagerade pedagoger arbetar i små grupper för att tillgodose varje barns behov. Vårt projektinriktade arbetssätt med ämnesintegrering stödjer arbetet med att förverkliga läroplanens mål, riktlinjer och intentioner.

Pedagoger och barn reflekterar tillsammans och barnen stöttas i att sätta ord på det egna lärandet och att lära tillsammans med andra i ett meningsfullt sammanhang. Vi är öppna för barns sätt att tänka och göra och hos oss får alla barn vara delaktiga i planeringen av verksamheten och ha inflytande över innehållet och genomförandet. Leken ger barnen utrymme att utvecklas på olika sätt, både kunskapsmässigt och socialt. Leken stimulerar barnens fantasi och inlevelse såväl som motorik, kommunikation och förmåga till samarbete och problemlösning. 

Vår barnsyn

Barnens utveckling, lärande och välbefinnande är i fokus i våra verksamheter. För oss är det viktigt att utbildning och undervisning bygger på att pedagogerna är aktiva och engagerade i samspelet med barnen. Barnen har inflytande och delaktighet och miljön är ett genomtänkt komplement till undervisningen. Vi utgår från att lärande sker i samspel med andra och vi betraktar kommunikation som centralt för lärandet.

Barn lär på olika sätt och varje barn är unikt i sitt sätt att inhämta kunskap.

I våra verksamheter betraktas varje barn som kompetent och resursstarkt och vi strävar efter att skapa möjligheter för varje barn att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och för att stärka varje barns tilltro till den egna förmågan. 

På våra förskolor ser vi varje barn som kompetenta medskapare till sitt eget lärande och pedagogerna har en stark tilltro till barnens egen förmåga till att driva sin utveckling och sitt lärande framåt.

Barn i behov av särskilt stöd

Vi erbjuder alla barn som är i behov av särskilt stöd en individuell utvecklingsplan utformad tillsammans med vårdnadshavare och tredje part. Vi anpassar vårt arbetssätt och våra pedagogiska miljöer så att barn i behov av särskilt stöd inkluderas i verksamheten.

Våra pedagogiska miljöer

Vi utformar en miljö som är inbjudande och väcker nyfikenhet, en miljö med tillgängligt material för barnen, en miljö där barnen blir utmanade i olika aktiviteter hela tiden och där barnen har inflytande och delaktighet. Vi utformar också en miljö där barnens skapande och dokumentationen synliggör lärandet och utvecklingen som pågår i verksamheten.

Våra förskolor är i topp!

I Stockholms stads undersökningar rankas våra förskolor kontinuerligt bland de bästa i staden. Läs mer om våra recensioner eller gå direkt till köanmälan med knapparna nedanför.

RecensionerKöanmälan

%

av föräldrar känner sig trygga med Academica Förskolor

%

av föräldrar rekommenderar Academica Förskolor